DISNEY INTERNATIONAL PROGRAMS
Website: www.disneycareers.com
Online Application for Thailand: www.londonhouse-cm.com


   

   


รับโดยตรงปีที่ 11 ในประเทศไทย ในโครงการ Disney International Program
ชื่อโครงการ: Disney Cultural Exchange Program (May/June 2020 – August 2020)

สถานที่ทำงาน: Walt Disney World Resort, Florida, USA
หน้าที่:  Lifeguard, Merchandise, Quick Service Food & Beverage, Attraction, Custodial เป็นต้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

Click ดูตัวอย่างการทำงาน ที่ Walt Disney World และฟังความคิดเห็นจาก นิสิตจากทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ

เวลาการทำงาน: ขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง/สัปดาห์, ปกติประมาณ 40-45 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราค่าจ้าง:  ตามตำแหน่งงาน $9 ต่อชั่วโมง ตามตำแหน่งงาน
สถานที่พัก: นิสิตทุกคนต้องพักที่พักของ Disney ($80 - $105 ต่ออาทิตย์หักจากเงินทำงานรายอาทิตย์ และ ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพัก)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก Walt Disney : Disney Difference

 • สามารถลงสมัครเรียนในคอร์สเรียนต่างๆ ของ Disney ได้ (ไม่บังคับ)
 • มีชุดทำงาน พร้อมซักรีด (ไม่รวมรองเท้า)
 • สามารถเข้าชมและเที่ยวสวนสนุกของ Walt Disney World ได้ฟรี (ยกเว้นสวนน้ำ)
 • มีรถรับส่งจากที่ทำงานและที่พัก
 • มีส่วนลด 20% จากร้านอาหารและร้านค้าใน Walt Disney World

ทำไมถึงเลือก Disney International Programs ?

Disney International Programs
โปรแกรมอืน
มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการที่แน่นอน ไม่มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการที่ประเทศไทย
ไม่มีค่าแรกเข้าโครงการ ค่าแรกเข้า 30,000 – 50,000 บาท
ทาง Disney  มีตำแหน่งงานรองรับ 100% บางบริษัทไม่สามารถหางานรองรับให้กับนักเรียนได้ก่อนออกเดินทาง
ทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสามารถอ้างอิงใน CV เพื่อการสมัครงานในอนาคต บริษัทไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรบลักษณะงานก่อนเข้าทำงาน นักเรียนไม่ได้รับการอบรมก่อนการทำงานขององค์กร
นักเรียนมีสถานที่พักอาศัยอย่างแน่นอน โดยมีที่พักที่ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย เป็นสากล ทางบริษัทไม่จัดหาที่พักอาศัยให้นักเรียน หรือที่พักไม่มีมาตรฐาน
จัดเจ้าหน้าที่ประจำที่พัก ดูแลความปลอดภัย และอำนวย ความสะดวกแก่นักเรียนตลอด  24  ชั่วโมง ความปลอดภัยในที่พักอาศัยไม่เพียงพอ
มีเจ้าหน้าที่ของทาง Disney ดูแล ระหว่างทำงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่

การฝึกและการพัฒนา :
ที่ Walt Disney World Resort นอกเหนือจากการฝึกเกี่ยวกับหน้าที่งานที่จะต้องทำแล้ว นักศึกษายังจะได้รับความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาส่วนตัว และการพัฒนาด้านหน้าที่การงานในส่วนต่างๆ ดังนี้

Responsibility                     Teamwork                         Networking
Time Management             Communication                 Corporate Culture
Problem Solving                 Multi – Taking                    Diversity
Partnering                           Guest Service                   Product Knowledge
Professionalism

จากความแตกต่างที่โดดเด่นของโครงการ Disney Cultural Exchange Program ของ Disney International Programs ทาง Rocha’s Overseas Education - London House ตัวแทนประจำประเทศไทย จึงหวังว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ต่างๆจากการ ได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก และหวังว่าการฝึกและการพัฒนาต่างๆที่ทาง Walt Disney World Resort จัดให้ไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไปในอนาคต

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการเดินทางและเข้าโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok – Orlando (ประมาณ 55,000 บาท สามารถเลือกเดินทางกับทางโครงการได้)
 • ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ ประมาณ 8000 -10000 บาท (ต้องซื้อผ่านทางโครงการ HTH Disney Student เท่านั้น)
 • ค่า Visa Package Fee และบริการยื่นขอใบรับรองความประพฤติ 14,200 บาท
 • Community Fee บ้านส่วนกลาง $355.00 ประมาณ 12,200 บาท (รวมค่าที่พักในอาทิตย์แรกๆ) – ชำระก่อนออกเดินทางผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6000 บาท
 • ค่ารองเท้าใช้ทำงาน ประมาณ 700 – 1000 บาท (ซื้อที่ USA)

ประมาณ 96400

ในโครงการ Disney Cultural Exchange Program ของ Walt Disney World Resort, Florida นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เกิน 110,000 บาท (ไม่มีค่าเข้าโครงการ)


คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18 - 28 ปี, มีสถานภาพโสด
 2. ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระดับปี 2 ขึ้นไปเท่านั้น (ไม่รับจบ 3 ปีครึ่ง ไม่รับปริญญาโท) ต้องมี GPAX รวมเฉลี่ยเกิน 2.75 ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ดีมาก สามารถมาเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์และประชุมตามวันที่กำหนดได้
 4. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ Disney International Programs เป็นอย่างดี
 5. มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในช่วงเข้าร่วมโครงการ (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) จะไม่รับนิสิตที่ทำเรื่องขอหยุดการเรียนเพื่อเข้าโครงการ
 6. สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กำหนด พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
 7. ขณะยื่นขอวีซ่าในช่วงเดือนมีนาคม 2563 นิสิตยังต้องคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเรื่องขอจบ
 8. เมื่อได้รับเลือกจากทาง Disney แล้ว นิสิตสามารถมาร่วมประชุม
  1. Parent’s meeting มาพร้อมบิดาหรือมารดา ประมาณเดือนมกราคม 2563 **
  2. Visa Session มาด้วยตัวเอง ห้ามส่งตัวแทน ประมาณเดือนเมษายน 2563 **
  3. Pre-departure Talk มาด้วยตัวเอง ห้ามส่งตัวแทน ต้นเดือนพฤษภาคม 2563**
   1. **อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 9. ชายไทย: ต้องไม่ติดรายรายงานตัวเกณฑ์ทหาร ในเดือนเมษายน 2563 / หากจะต้องติดรายงานตัว นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นขอผ่อนผันด้วยตัวเอง และแสดงใบผ่อนผันภายใน 15 ธันวาคม 2562 ก่อนยื่นขอวีซ่า ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีสมัคร

*** จองที่นั่งฟัง Road show ที่ เพจ londonhouse : londonhousecm เท่านั้น 1 คน 1 ที่นั่ง***

 1. เข้าฟัง Roadshow ด้วยตัวเอง ไม่รับตัวแทน มาให้ตรงเวลา เมื่อประตูปิดแล้ว จะไม่สามารถเข้ามาฟังได้ (ตาราง Road show)
 2. เมื่อจบการสัมมนา รับบัตร Interview Card ใช้สำหรับเข้าสัมภาษณ์รอบที่ 1
  1. - ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตร Interview card จะต้องโชว์บัตรนักศึกษา พร้อมผลการเรียนล่าสุดรวมทุกภาค/ปี ที่เรียน คะแนนเกรด GPAX เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สามารถใช้ Transcript หรือ พิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ได้ บน Transcript ต้องมีชื่อตรงตามบัตรนักศึกษา
 3. ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ เข้าสัมภาษณ์ที่ Application Form for Thailand หลังจากที่ได้รับ Interview Card แล้ว
 4. จะได้รับจดหมายยืนยันวันและเวลา เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันนัดสัมภาษณ์ รอบที่ 1

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นส่งในวันสัมภาษณ์รอบแรก

 • ใบ Interview card (รับได้ในวัน Roadshow)
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Proof of student status)
 • ใบคะแนน Transcript เป็นภาษาอังกฤษ (Official transcript) มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำเนา Passport (ต้องมีอายุเกิน 28 กุมภาพันธ์ 2021)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรนักศึกษา
 • Resume พร้อมรูปถ่าย (ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน)

      หากน้องๆและผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 086-4312067 หรือ wdwinfo@londonhouse-cm.com หรือเข้าร่วมฟัง Roadshow ก่อนตัดสินใจได้ค่ะ

ข้อแนะนำ:  ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโครงการนี้  ทางโครงการแนะนำให้น้องๆ ฝึกฝนภาษา ให้พร้อมน่ะค่ะ  หากไม่ทราบว่าจะฝึกได้ที่ไหน ทางโครงการขอแนะนำ โรงเรียนหรือ Tutor ดีๆ ที่ทางโครงการคุ้นเคย 

 • เชียงใหม่:  London House School of English - โทร: 0 53-218947 - 8 มือถือ: 086-4312067
                   Program: English for Job Interview ราคา 2,000 บาท / 20 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด
 • กรุงเทพ:    Tutor:  Kru Cherry - โทร: 08 1813 1261 (เกี่ยวกับเรื่องเรียนเท่านั้นน่ะค่ะ เรื่องรายละเอียดโครงการคุณครูเชอร์รี่จะไม่ทราบค่ะ)
 

Hit Counter by Digits