DISNEY INTERNATIONAL PROGRAMS
Website: https://jobs.disneycareers.com/
Online Application for Thailand: www.londonhouse-cm.com


   

   


รับโดยตรงปีที่ 15 ในประเทศไทย ในโครงการ Disney International Program
ชื่อโครงการ: Disney Cultural Exchange Program

ระยะเวลาร่วมโครงการ:  ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
Spring: March - June 2024
Summer: May - August 2024


สถานที่ทำงาน: Walt Disney World Resort, Florida, USA
หน้าที่:  Lifeguard, Merchandise, Quick Service Food & Beverage, Attraction, Custodial เป็นต้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

Click ดูตัวอย่างการทำงาน ที่ Walt Disney World และฟังความคิดเห็นจาก นิสิตจากทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ

เวลาการทำงาน: ขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง/สัปดาห์, ปกติประมาณ 40-45 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราค่าจ้าง:  ตามตำแหน่งงาน $16 ต่อชั่วโมง ตามตำแหน่งงาน
สถานที่พัก: นิสิตทุกคนต้องพักที่พักของ Disney ($191 - $235 ต่ออาทิตย์หักจากเงินทำงานรายอาทิตย์ และ ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพัก และอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก Walt Disney : Disney Difference

 • สามารถลงสมัครเรียนในคอร์สเรียนต่างๆ ของ Disney ได้ (ไม่บังคับ)
 • มีชุดทำงาน พร้อมซักรีด (ไม่รวมรองเท้า)
 • สามารถเข้าชมและเที่ยวสวนสนุกของ Walt Disney World ได้ฟรี (ยกเว้นสวนน้ำ)
 • มีรถรับส่งจากที่ทำงานและที่พัก และร้านขายของ
 • มีส่วนลด 20% จากร้านอาหารและร้านค้าใน Walt Disney World

ทำไมถึงเลือก Disney International Programs ?

Disney International Programs
โปรแกรมอืน
มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการที่แน่นอน ไม่มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการที่ประเทศไทย
ไม่มีค่าแรกเข้าโครงการ ค่าแรกเข้า 30,000 – 50,000 บาท
ทาง Disney  มีตำแหน่งงานรองรับ 100% บางบริษัทไม่สามารถหางานรองรับให้กับนักเรียนได้ก่อนออกเดินทาง
ทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสามารถอ้างอิงใน CV เพื่อการสมัครงานในอนาคต บริษัทไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรบลักษณะงานก่อนเข้าทำงาน นักเรียนไม่ได้รับการอบรมก่อนการทำงานขององค์กร
นักเรียนมีสถานที่พักอาศัยอย่างแน่นอน โดยมีที่พักที่ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย เป็นสากล ทางบริษัทไม่จัดหาที่พักอาศัยให้นักเรียน หรือที่พักไม่มีมาตรฐาน
จัดเจ้าหน้าที่ประจำที่พัก ดูแลความปลอดภัย และอำนวย ความสะดวกแก่นักเรียนตลอด  24  ชั่วโมง ความปลอดภัยในที่พักอาศัยไม่เพียงพอ
มีเจ้าหน้าที่ของทาง Disney ดูแล ระหว่างทำงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่

การฝึกและการพัฒนา :
ที่ Walt Disney World Resort นอกเหนือจากการฝึกเกี่ยวกับหน้าที่งานที่จะต้องทำแล้ว นักศึกษายังจะได้รับความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาส่วนตัว และการพัฒนาด้านหน้าที่การงานในส่วนต่างๆ ดังนี้

Responsibility                     Teamwork                         Networking
Time Management             Communication                 Corporate Culture
Problem Solving                 Multi – Taking                    Diversity
Partnering                           Guest Service                   Product Knowledge
Professionalism

จากความแตกต่างที่โดดเด่นของโครงการ Disney Cultural Exchange Program ของ Disney International Programs ทาง Rocha’s Overseas Education - London House ตัวแทนประจำประเทศไทย จึงหวังว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ต่างๆจากการ ได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก และหวังว่าการฝึกและการพัฒนาต่างๆที่ทาง Walt Disney World Resort จัดให้ไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไปในอนาคต

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการเดินทางและเข้าโครงการ (ชำระเมื่อได้รับเลือกให้เข้าโครงการ)

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok – Orlando (ประมาณ 60,000 บาท สามารถเลือกเดินทางกับทางโครงการได้)
 • ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ ประมาณ US$ 300-400 (ต้องซื้อผ่านทางโครงการตามที่ดิสนีย์จัดให้เท่านั้น)
 • ค่า Visa Package Fee และบริการยื่นขอใบรับรองความประพฤติ 16,200฿
 • Community Fee บ้านส่วนกลาง $431.00 ประมาณ 16,500 บาท (รวมค่าที่พักในอาทิตย์แรก) – ชำระก่อนออกเดินทางผ่านบัตรเครดิต (ชำระเมื่อได้รับเลือก)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว US$500 ประมาณ 15,000 บาท
 • ค่ารองเท้าใช้ทำงาน ประมาณ 1,000 – 1,200 บาท (ซื้อที่ USA)

ประมาณ 120,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

ในโครงการ Disney Cultural Exchange Program ของ Walt Disney World Resort, Florida นักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการไม่เกิน 120,000 บาท (ไม่มีค่าเข้าโครงการ)


คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18 - 25 ปี, มีสถานภาพโสด
 2. ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระดับปี 2, ปี 3, จะมีกฎข้อบังคับเพิ่มขึ้น (ไม่รับจบ 3 ปีครึ่ง, ไม่รับปีสุดท้ายของการศึกษา, ไม่รับปริญญาโท) ต้องมี GPAX รวมเฉลี่ยเกิน 2.75 ขึ้นไป
 3. ผู้สมัครมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ดีมาก สามารถมาเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์และประชุมตามวันที่กำหนดได้
 4. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ Disney International Programs เป็นอย่างดี
 5. มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในช่วงเข้าร่วมโครงการ Spring: March - June 2024 / Summer: May - August 2024 จะไม่รับนิสิตที่ทำเรื่องขอหยุดการเรียนเพื่อเข้าโครงการ
 6. สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กำหนด Spring: March - June 2024 / Summer: May - August 2024
 7. ขณะยื่นขอวีซ่านิสิตยังต้องคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นเรื่องขอจบ และศึกษาในสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 8. เมื่อได้รับเลือกจากทาง Disney แล้ว นิสิตสามารถมาร่วมประชุม ผ่าน ZOOM จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  1. Visual Meeting with Disney Team
  2. Parent’s meeting มาพร้อมบิดาหรือมารดา
  3. Visa Session มาด้วยตัวเอง ห้ามส่งตัวแทน
  4. Pre-departure Talk มาด้วยตัวเอง ห้ามส่งตัวแทน

  **รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 9. ชายไทย: ต้องไม่ติดรายรายงานตัวเกณฑ์ทหาร ในเดือนเมษายน 2567 / หากจะต้องติดรายงานตัว นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นขอผ่อนผันด้วยตัวเอง และแสดงใบผ่อนผันภายใน 15 ธันวาคม 2566 ก่อนยื่นขอวีซ่า ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีสมัคร

1. สมัคร Online Application บน Application form for Thailand / รอฟังผล พร้อม Upload เอกสาร ดังนี้ – รูปถ่าย อย่างเป็นทางการ ถ่าย ภายในเดือน กันยายน – ตุลาคม 2023

 • Resume in English
 • Official Transcipt ที่มีเกรคของเทอมล่าสุดของ ปี 2023
 • Copy of Passport หมดอายุหลังเดือนมีนาคม 2025

2. หากผ่าน ทางโครงการจะเชิญให้มาฟัง Information Session ตามรอบ (เชิญพ่อแม่ให้มาฟังได้)

3. หลังจากฟัง Information Session เสร็จ ทางโครงการจะส่งเอกสาร “บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ” ให้ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการสัมภาษณ์รอบแรก ให้ส่ง “บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ” กลับมา ( มีที่สัมภาษณ์จำนวนสัมภาษณ์จำกัด)

4. ได้รับอีเมล์ Confirm แจ้งวันเวลาสัมภาษณ์รอบแรกจากทางโครงการ หากน้องๆและผู้ปกครองต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Inbox ที่Page Facebook: LondonHouse : https://www.facebook.com/londonhousecm

ข้อแนะนำ:  ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโครงการนี้  ทางโครงการแนะนำให้น้องๆ ฝึกฝนภาษา ให้พร้อมนะคะ  หากไม่ทราบว่าจะฝึกได้ที่ไหน ทางโครงการขอแนะนำ โรงเรียนหรือ Tutor ดีๆ ที่ทางโครงการคุ้นเคย 

 • เชียงใหม่:  London House School of English - โทร: 0 53-218948
                   Program: English for Job Interview ราคา 2,000 บาท / 10 ชั่วโมง รับจำนวนจำกัด
 • กรุงเทพ:    Tutor:  Kru Cherry - โทร: 08 1813 1261 (เกี่ยวกับเรื่องเรียนเท่านั้นน่ะค่ะ เรื่องรายละเอียดโครงการคุณครูเชอร์รี่จะไม่ทราบค่ะ)